Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności STYLE CNC Machines

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności stosowane jest przez firmy STYLE CNC Machines, STYLE CNC Machines CZ, STYLE CNC Machines PL, STYLE CNC Machines BE, zwane dalej STYLE.

Dane szczególnie chronione pod względem prywatności przetwarzane są za pośrednictwem strony internetowej STYLE www.stylecncmachines.nl. Dane te nazywane są danymi osobowymi. Uważamy, że uważne obchodzenie się z danymi osobowymi ma ogromne znaczenie. Dlatego z dbałością przetwarzamy i zabezpieczamy dane osobowe. Nasi pracownicy i angażowane przez nas osoby trzecie są zobowiązane do przestrzegania zasad poufności Państwa danych. Wszelkie modyfikacje i/lub zmiany na stronie internetowej mogą prowadzić do zmian w niniejszej polityce prywatności.

Przetwarzając dane działamy zgodnie z wymogami ustawy o ochronie prywatności. Oznacza to, między innymi, że:

 • jasno określamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe. Robimy to za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności;
 • staramy się ograniczać gromadzone przez nas zbiory danych osobowych tylko do tych danych osobowych, które są niezbędne do określonych celów przetwarzania;
 • najpierw prosimy osobę zainteresowaną o wyrażenie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana;
 • podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, i tego samego wymagamy także od stron przetwarzających dane osobowe na nasze zlecenie;
 • szanujemy prawo każdego podmiotu danych do dostępu do swoich danych osobowych, ich korygowania lub usuwania na żądanie.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy i w jakim celu. Zalecamy uważne zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem.

Najnowsze zmiany do niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności zostały wprowadzone w dniu 1 maja 2018 r.

Wykorzystanie danych osobowych

Korzystając z naszej strony internetowej, każdy podmiot danych przekazuje nam określone dane. Mogą to być dane osobowe. Dane osobowe gromadzimy na różne sposoby. Na przykład za pośrednictwem naszej strony internetowej istnieje możliwość złożenia zamówienia, w którym należy podać swoje dane osobowe.

Dane osobowe gromadzone są również podczas przeglądania naszej strony internetowej na różnych urządzeniach, takich jak smartfon, tablet, komputer itp.

Ponadto, w przypadku pytań i/lub reklamacji można kontaktować się z nami drogą pocztową, e-mailową lub telefonicznie. W takim przypadku skontaktujemy się z Państwem w celu rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie. Możemy również gromadzić dane na podstawie konkursów i innych promocji oraz badań rynku i klientów, w których podmiot danych wziął udział.

Ponadto dane mogą być również gromadzone za pośrednictwem portali społecznościowych (takich jak Facebook, Instagram, Twitter i Pinterest), na przykład na skutek kontaktu z nami w celu zadania pytania. W takim przypadku korzystamy wyłącznie z nazwy konta osoby zainteresowanej, byśmy mogli odpowiedzieć na przesłaną nam wiadomość.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej, możemy przetwarzać następujące dane osoby korzystającej (również w zależności od tego, jakie dane osoba ta wprowadzi, na przykład poprzez złożenie zamówienia, udział w konkursach lub promocjach):

 • Imię/Imiona i nazwisko;
 • Płeć;
 • Adres (w tym adres do fakturowania);
 • Data urodzenia;
 • Numer telefonu:
 • E-mail;
 • Dane techniczne używanego sprzętu (np. smartfona, laptopa, tabletu lub kiosku multimedialnego), takie jak adres IP, adres MAC i używane oprogramowanie;
 • Zachowanie użytkownika na stronie internetowej, w tym ruchy myszką i kliknięcia oraz czas i długość odwiedzin na naszej stronie internetowej;
 • Dane płatności;
 • Historia zakupów.

Powyższe dane są wykorzystywane do następujących celów:

 • umożliwienie użytkownikowi strony zadania pytania lub złożenia zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz korzystania ze wszystkich funkcjonalności i usług na stronie internetowej;
 • przetwarzanie skierowanego zapytania/ zamówienia i poinformowanie o podjętych krokach;
 • komunikacji z użytkownikiem poprzez wysyłanie cyfrowych biuletynów i/lub wiadomości;
 • oferowanie użytkownikowi spersonalizowanych reklam i treści na stronie internetowej STYLE i stronach osób trzecich na podstawie zainteresowań użytkownika i historii jego zakupów (online);
 • wysyłanie użytkownikowi spersonalizowanych biuletynów informacyjnych na podstawie zainteresowań użytkownika i historii jego zakupów (online) (patrz również rozdział o profilowaniu);
 • przetwarzanie danych użytkownika w celu ewentualnego udziału w konkursach i innych akcjach, tak abyśmy mogli skontaktować się z użytkownikiem w przypadku wygranej;
 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem mediów społecznościowych, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie;
 • ulepszania (na poziomie indywidualnym) naszej strony internetowej, salonu wystawowego, asortymentu i naszych usług w rzeczywistości wirtualnej i fizycznej. Robimy to na podstawie preferencji użytkownika, przeprowadzonych badań rynku i ankiet wśród klientów oraz informacji o korzystaniu z naszej strony internetowej przez odwiedzających.

STYLE gromadzi i przetwarza te Dane osobowe, które są przekazywane przez użytkownika/klienta w momencie zawierania umowy, za jego zgodą lub zgodnie z jego uzasadnionym interesem.

Podanie tych Danych osobowych jest konieczne w celu realizacji zakupu i stanowi warunek konieczny do zawarcia umowy ze STYLE. Jeśli dane te nie zostaną podane, STYLE może nie być w stanie spełnić swoich obowiązków wynikających z umowy z użytkownikiem lub może nie być w stanie umożliwić użytkownikowi, by ten prawidłowo wywiązał się ze swoich obowiązków.

Przekazywanie danych osobom trzecim

W określonych przypadkach, jeśli jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, STYLE przekazuje dane osobowe osobom trzecim.

Umowa kupna:

 • Firma wysyłkowa/pocztowa, w celu dostarczenia zamówienia;
 • Dostawcy, również spoza EWG, w celu wykonania zamówienia na wymiar.

Po obejrzeniu produktu online i złożeniu zamówienia, również:

 • firma oferująca hosting strony internetowej, w tym deweloper oprogramowania.

Ponadto, nie przekazujemy podanych danych innym stronom, jeśli podmiot danych nie wyraził na to zgody, chyba że przekazanie danych jest wymagane lub dozwolone przepisami prawa. Na przykład policja może zwrócić się do nas z prośbą o przekazanie danych na potrzeby prowadzonego dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych. W takim przypadku ciąży na nas wynikający z przepisów prawa obowiązek przekazania takich danych.

Co do zasady STYLE nie przekazuje danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy organizacji międzynarodowych, chyba że jest to konieczne do realizacji umowy sprzedaży. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji z innych powodów, STYLE ustali, czy istnieje decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony w rozumieniu obowiązujących przepisów, a w przypadku braku takiej decyzji, przekazanie danych osobowych może mieć miejsce tylko wtedy, gdy istnieją odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia. W przypadku przekazania Danych osobowych podmiot danych może zażądać uzyskania kopii tych dokumentów za pośrednictwem strony privacy@stylecncmachines.com.

Biuletyn informacyjny

Jeśli podmiot danych wyraził na to zgodę, możemy wysłać mu nasz biuletyn informacyjny pocztą elektroniczną. W każdej wiadomości przekazanej tą drogą ujęta jest informacja o możliwości rezygnacji z subskrypcji, jeśli podmiot danych nie byłby już zainteresowany naszym biuletynem. O rezygnacji poinformować można również nasz dział obsługi klienta lub recepcję.

Profilowanie

Łączymy dane osobowe pochodzące z różnych źródeł, aby zapewnić Państwu najlepsze możliwości korzystania z Internetu. W tym celu łączymy różne dane dotyczące użytkownika, takie jak dane konta, historię zakupów, ale także informacje o zachowaniu użytkownika podczas przeglądania naszej strony internetowej na różnych urządzeniach, takich jak komputer, smartfon lub tablet. Możemy również uzupełniać lub optymalizować dane użytkownika o dane pochodzące ze źródeł publicznych, takich jak księgi wieczyste lub źródła, w których użytkownik wyraził zgodę na takie wykorzystanie tych danych przez STYLE. Robimy to tylko wtedy, gdy zezwala na to prawo.

Łącząc dane użytkownika z różnych źródeł, możemy na naszej stronie internetowej lub stronach internetowych osób trzecich prezentować spersonalizowane oferty i treści, które odpowiadają zainteresowaniom użytkownika i historii jego zakupów. W ten sposób możemy również personalizować naszą broszurę internetową i biuletyn informacyjny. W ten sposób możemy prezentować lepsze i bardziej ukierunkowane oferty.

Gromadząc i łącząc Państwa dane korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają m.in. wyświetlanie spersonalizowanych ofert STYLE na zewnętrznych stronach, tj. na stronach nie należących do STYLE. Pliki cookies umożliwiają nam sprawdzenie, jakie reklamy zostały wyświetlone użytkownikowi na zewnętrznych stronach internetowych i czy użytkownik je obejrzał, czy też nie. Po więcej informacji o plikach cookie zapraszamy tu [cookie_audit].

Akceptacja plików Cookies

Jeśli użytkownik chce korzystać ze wszystkich funkcjonalności naszej strony, konieczne jest zaakceptowanie plików cookies. Podczas pierwszej wizyty pojawi się okno, w którym można akceptować pliki cookies. Można to zrobić, zamykając komunikat lub kontynuując przeglądanie strony.

Wyłączenie plików cookies

Jeśli użytkownik chce usunąć nasze pliki cookies lub chce, żeby w ogóle nie były zapisywane na jego komputerze, musi sprawdzić, tutaj jak wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarkach Internet Explorer, Firefox, Safari i Google Chrome.

Zabezpieczenie danych osobowych

STYLE przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa danych osobowych. Ponadto, mamy wynikający z przepisów prawa obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Państwa Danych osobowych. W związku z tym, podjęliśmy – między innymi i w stosownych przypadkach – następujące odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa Danych Osobowych:

 • Dane osobowe są pseudonimizowane, a nośniki danych szyfrowane;
 • Stosowanie dobrej polityki zmian haseł;
 • Ustanawianie autoryzacji;
 • Dane osobowe są przechowywane na serwerach STYLE lub przy zachowaniu odpowiedniego zabezpieczenia hostowane u dostawców, z którymi STYLE ma umowę o przetwarzanie danych;
 • Przetwarzanie danych osobowych jest rejestrowane w rejestrze;
 • Zawsze możliwe jest zagwarantowanie zachowania poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych;
 • Ustanowienie procedury regularnych testów, oceny i ewaluacji skuteczności stosowanych środków ochrony;
 • W przypadku incydentu fizycznego lub technicznego możliwe jest przywrócenie dostępności i dostępu do Danych osobowych w odpowiednim czasie;

Protokół SSL

STYLE wykorzystuje certyfikowane połączenia SSL (Secure Socket Layer – Protocol) dla wszystkich stron internetowych STYLE w procesie składania zapytań/zamówień i we wszystkich formularzach kontaktowych.

Zmiany do niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może być od czasu do czasu modyfikowane. Zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej. W związku z tym zaleca się regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności w celu zapoznania się z wprowadzanymi zmianami.

Uzyskiwanie dostępu do danych i ich modyfikacja

Jeśli podmiot danych podał nam swoje dane osobowe, może on w każdej chwili je zmienić na swoim koncie. Aby uzyskać dostęp do danych zarejestrowanych przez firmę STYLE w celu ich usunięcia lub poprawienia, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne, należy skontaktować się z działem obsługi klienta STYLE.

W przypadku dalszych pytań dotyczących polityki prywatności STYLE, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta STYLE pocztą elektroniczną na adres privacy@stylecncmachines.com.

STYLE CNC Machines

Nijverheidsweg 15

3751 LP Bunschoten

Po skontaktowaniu się z nami, odpowiedź otrzymasz w terminie jednego miesiąca.

Polityka plików cookies

Pliki cookies: Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze, telefonie lub tablecie użytkownika. Pliki cookies są odczytywane przez przeglądarkę użytkownika. Przechowują informacje o zachowaniu użytkownika w Internecie. Na ich podstawie wiemy na przykład, jaki język preferuje użytkownik i które produkty są dla niego interesujące. Nie wiemy kim jest użytkownik, gdzie mieszka itp. Tego również nie chcemy wiedzieć. Dla nas ważne jest, by Państwa doświadczenia korzystania z naszej strony internetowej były jak najbardziej przyjemne. Umieszczając plik cookie, możemy zapewnić, że odfiltrowujemy ze strony informacje, które nie są dla danego użytkownika interesujące. Służy to obu stronom.

Jakich plików cookies używa STYLE?

Pliki cookies używane przez STYLE można podzielić na następujące kategorie.

Funkcjonalne, niezbędne pliki cookies

Funkcjonalne lub niezbędne pliki cookies są wykorzystywane w celu umożliwienia prawidłowego działania naszej strony internetowej. A zatem na przykład:

 • Zapisywanie preferencji użytkownika, takich jak ustawienia języka i przeglądarki.
 • Przekazywanie informacji na następną stronę. Na przykład, jeśli trzeba wypełnić dane w formularzu.

Analityczne pliki cookies

STYLE używa plików cookies do celów analitycznych. W tym celu analityczne pliki cookie zapisywane są urządzeniu przez osoby trzecie. Na podstawie danych z plików cookies możemy tworzyć statystyki, które zapewniają wgląd w sposób korzystania z naszej strony internetowej. W ten sposób zapewniamy stałą optymalizację strony internetowej. Na podstawie tych statystyk i danych nie da dotrzeć do danych osobowych. Zbieramy na przykład następujące dane:

 • Adres IP (adres ten jest anonimizowany)
 • Dane techniczne, takie jak dane przeglądarki, urządzenia i rozdzielczości
 • Z jakiej strony użytkownik przeszedł na naszą stronę internetową.
 • Kiedy użytkownik wchodzi na naszą stronę i jak długo na niej zostaje.
 • Jakie podstrony odwiedza użytkownik w witrynie STYLE.
 • Z jakich funkcjonalności strony korzysta.

Pliki cookies portali społecznościowych

W niektórych częściach naszej witryny używamy plików cookies pochodzących z serwisów społecznościowych lub od osób trzecich. Umożliwia to na przykład udostępnianie stron, a także zamieszczanie zdjęć i wiadomości z serwisów społecznościowych na stronie STYLE. Po kliknięciu na przycisk portalu społecznościowego, strona portalu umieszcza plik cookie, za pomocą którego gromadzone są dane np. adresu IP i informacje o przeglądarce. Do danych, które są ostatecznie zbierane i do jakich celów są one gromadzone, zastosowanie mają dodatkowe warunki odpowiedniego portalu społecznościowego. STYLE nie ponosi odpowiedzialności za takie warunki.

Reklamowe pliki cookies

Za pomocą reklamowych plików cookies śledzimy, które i ile reklam STYLE obejrzał użytkownik i czy kliknął  w którąś z nich. Ponadto możemy zarejestrować, czy reklama skutkuje zamówieniem. Na podstawie zebranych danych wyświetlamy na stronach internetowych osób trzecich oferty interesujące użytkownika.

Akceptacja plików Cookies

Jeśli użytkownik chce korzystać ze wszystkich funkcjonalności naszej strony, konieczne jest zaakceptowanie plików cookies. Podczas wizyty na stronie pojawia się komunikat, w którym można akceptować pliki cookies. Można to zrobić, zamykając komunikat lub kontynuując przeglądanie strony. Oznacza to, że użytkownik zgadza się na umieszczanie plików cookies. Jeśli komunikat nie jest widoczny, oznacza to, że użytkownik zaakceptował pliki cookies już wcześniej.

Wyłączenie plików cookies

Jeśli użytkownik chce usunąć nasze pliki cookies lub chce, żeby w ogóle nie były zapisywane na jego komputerze, Wówczas należy sprawdzić na stronie  [[https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen], jak wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarkach Internet Explorer, Firefox, Safari i Google Chrome.

Na koniec

Polityka w zakresie plików cookies zostanie zmieniona po wprowadzeniu modyfikacji naszej strony internetowej lub na skutek zmian w przepisach prawa. Na tej stronie zawsze można zapoznać się z jej najnowszą wersją.

W razie pytań

W przypadku dalszych pytań dotyczących polityki prywatności STYLE, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta STYLE pocztą elektroniczną na adres info@stylecncmachines.com lub pocztą na adres: STYLE CNC Machines, Nijverheidsweg 15, 3751 LP Bunschoten.